8/11/2023 sdílet na Facebooku

Pozvánka na členskou schůzi

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU SK HAMR – veslování z.s.

IČO: 044 87 249, se sídlem K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 63812 (dále jen jako „Spolek“)

Předseda představenstva Spolku, pan Mgr. Miloslav Hartman, MBA, tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 12.09.2023 od 18:00 hod. v sportovním areálu HAMR v místnosti „trenažérovny“, na adrese Vltavanů 1542, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky.

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

  1. 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
  • 2. Odvolání pana Adama Kapy z funkce člena dozorčí rady Spolku;
  • 3. Představení kandidátů na nového člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady Spolku;
  • 4. Přijetí usnesení o změně stanov Spolku:

Čl. IX. odst. 2 stanov Spolku ve znění:

„Členy představenstva a předsedu spolku volí členská schůze na funkční období 5 let. Představenstvo má 4 členy. Zvolení členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.“ se vypouští a nahrazují se novým zněním, které zní následovně: „Členy představenstva spolku volí členská schůze na funkční období 5 let. Představenstvo má 3 členy. Zvolení členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.“

Čl. IX. odst. 8 stanov Spolku ve znění:

„Představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí představenstva je nutná nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy. Předseda představenstva může podle potřeby přizvat na zasedání představenstva hosty.“ se vypouští a nahrazují se novým zněním, které zní následovně: „Představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí představenstva je nutná nadpoloviční většina přítomných členů. Předseda představenstva může podle potřeby přizvat na zasedání představenstva hosty.“

  • 5. Odvolání pana Luboše Ondráčka z funkce člena představenstva Spolku za předpokladu schválení změny stanov Spolku dle předchozího bodu, a tedy faktického snížení počtu členů představenstva;
  • 6. Různé, diskuse;
  • 7. Závěr.

V Praze, dne 11.08.2023

Mgr. Miloslav Hartman, MBA

předseda představenstva