4/3/2023 sdílet na Facebooku

Členská schůze

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU SK HAMR – veslování z.s.

IČO: 044 87 249, se sídlem K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 63812 (dále jen jako „Spolek“)

Předseda představenstva Spolku, pan Mgr. Miloslav Hartman, MBA, tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 27.04.2023 od 18:00 hod. v sportovním areálu HAMR v místnosti „trenažérovny“, na adrese Vltavanů 1542, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky.

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

 1. 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
 • 2. Volba orgánů členské schůze (zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů);
 • 3. Zpráva o činnosti Spolku;
 • 4. Schválení účetní závěrky za rok 2022;
 • 5. Rozhodnutí o způsobu naložení s výsledkem hospodaření za rok 2022;
 • 6. Představení plánu a vize pro Spolek na další rok;
 • 7. Schválení návrhu hospodaření Spolku pro rok 2023;
 • 8. Přijetí usnesení o změně čl. VIII. odst. 6 stanov Spolku v následujícím znění: Věta čtvrtá, pátá a šestá v čl. VIII. odst. 6 stanov Spolku ve znění:
  „Podpis zmocnitele na plné moci nemusí být úředně ověřen. Zmocněnec však musí svým podpisem prohlásit, že zmocnění přijímá. Podpis nemusí být úředně ověřen.“ se vypouští a nahrazují se novým zněním, které zní následovně: „Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.“
 • 9. Různé, diskuse;
 • 10. Závěr.

V Praze, dne 03.04.2023

Mgr. Miloslav Hartman, MBA

předseda představenstva